Čo je Kniha Mormonova?

Kniha Mormonova je ďalšie svedectvo o Ježišovi Kristovi.

Štyri veci, ktoré by mali všetci vedieť o Knihe Mormonovej

Kniha Mormonova je starodávny záznam, ktorý učí o Ježišovi. Muži, ženy a rodiny v Knihe Mormonovej zápasili s výzvami života rovnako ako my. Môžeme sa vidieť v ich príbehoch a inšpirovať sa, aby sme boli lepší a pomohli iným, ako to urobil Ježiš. Tu sú štyri veci, ktoré by ste mali o tejto posvätnej knihe vedieť:

1. Kniha Mormonova je podobne ako Biblia slovo Božie

Rovnako ako Boh hovoril s Mojžišom a Nóachom v Biblii, tiež prikázal Svojim prorokom v dávnych Amerikách, aby uchovávali záznamy o Jeho učeniach a zákonoch. Ich záznamy nakoniec zhromaždil do jednej knihy prorok menom Mormon. Slová Knihy Mormonovej potvrdzujú Ježišov život, službu a Jeho činy, ktoré nás spasili z hriechov a prekonali smrť. Skutočným vrcholom Knihy Mormonovej je, keď Ježiš prišiel navštíviť ľudí v dávnych Amerikách.

Apoštol Pavol v Biblii učil: „Svedectvo dvoch alebo troch svedkov dokáže každé slovo“ (2. Korintským 13:1). Keď Boh učí dôležitú zásadu, poskytne aj iný zdroj, aby ju potvrdil. Kniha Mormonova a Biblia sú si navzájom svedkami. Pretože mnoho ľudí dnes bočí od Boha a náboženstva, mať viac svedkov Božích slov nám môže pomôcť zostať na dobrej ceste (pozri 2. Nefi 29:7 – 8).

Zistite sami pre seba, či je Kniha Mormonova pravdivá

2. Môže dodať vášmu životu pokoj a zmysel

Kniha Mormonova je sprievodcom toho, ako žiť život plný pokoja a šťastia. 

Moderný apoštol prezident Marion G. Romney prisľúbil, že keď budeme čítať Knihu Mormonovu, „duch tejto úžasnej knihy sa stane stálou súčasťou našich domovov a všetkých tých, ktorí v nich bývajú. Duch úcty sa bude prehlbovať; vzájomný rešpekt a ohľaduplnosť jedného k druhému bude narastať. Duch sváru odíde. Rodičia budú radiť svojim deťom s väčšou láskou a múdrosťou. Deti budú viac prístupné a poslušné rád svojich rodičov. Spravodlivosť bude narastať. Viera, nádej a pravá láska – čistá láska Kristova – bude prebývať v našich domovoch a životoch, prinášajúc so sebou stopu pokoja, radosti a šťastia“ („The Book of Mormon“, Ensign, máj 1980, 67).

3. Milióny ľudí čítali Knihu Mormonovu

Milióny po celom svete čítali Knihu Mormonovu vo svojom vlastnom jazyku. V modlitbe kládli otázku, či je to slovo Božie. Obdržali odpoveď: „Áno!“ Kniha Mormonova sľubuje, že ak sa budete pýtať Boha, či je pravdivá, On vám odpovie. To vyvoláva ďalšiu otázku: Ak dostanete túto odpoveď od Boha, budete ju nasledovať?

4. Môžeme doručiť bezplatný výtlačok Knihy Mormonovej priamo k vaším dverám

Ak chcete Knihu Mormonovu, môžete ju dostať bezplatne. Miestni zástupcovia vám vašu knihu doručia osobne bez ohľadu na to, kde žijete. Budú radi, ak vám v nej budú môcť ukázať pár svojich obľúbených príbehov.

Radi by sme Knihu Mormonovu čítali s vami

Časté otázky

Tu je krátky prehľad epickej tisícročnej histórie obsiahnutej v Knihe Mormonovej:

Kniha Mormonova je v podstate príbeh o rodine. Lechí je prorok v Jeruzaleme. Boh varuje Lechího vo sne, aby vzal svoju rodinu a opustil Jeruzalem, pretože bude čoskoro zničený. Plavia sa cez oceán do Amerík. Lámán a Lemúél, najstarší Lechího synovia, neveria, že ich otec je inšpirovaný Bohom. Ich mladší brat Nefi je naplnený vierou. Nefi je vybraný Bohom, aby viedol rodinu a stal sa ich učiteľom.

Ľud sa nakoniec delí na dve skupiny: Nefitov a Lámánitov. Tieto skupiny sú často vo vzájomnej vojne a ich viera v Ježiša je neustále skúšaná. Táto viera zapĺňa stránky Knihy Mormonovej vo forme mocných kázaní, lekcií života a duchovných zážitkov.

Po Ježišovom vzkriesení sa Ježiš zjavuje ľuďom v Amerikách. Učí ich o krste a odpustení. Uzdravuje ich chorých a žehná ich deťom. Zriaďuje Svoju Cirkev. Na rozdiel od ľudí v Jeruzaleme, ľudia v Amerikách Ježiša počúvajú. Po Jeho návšteve žijú v mieri stovky rokov.

Postupom času ľudia strácajú svoju vieru a opäť vypukne vojna, ktorá vyhladí takmer celú populáciu.

Podobne ako Biblia má aj Kniha Mormonova veľa autorov. Je to zbierka denníkov a histórie, ktoré sa odovzdávali od jedného pisateľa k druhému v priebehu asi 1 000 rokov. Prvým autorom je prorok Nefi, ktorý opustil Jeruzalem so svojou rodinou v roku 600 pred Kristom a prišiel do Amerík. Nefi odovzdal záznam svojmu mladšiemu bratovi, ktorý ho potom dal svojmu synovi. Každý autor dal záznam vždy niekomu, komu dôveroval. Mormon bol prorok, ktorý spojil všetky záznamy do jednej knihy. Preto sa tento záznam nazýva Kniha Mormonova.

V roku 1823 bol Joseph Smith privedený k týmto starodávnym záznamom a preložil ich mocou Božou.

Kniha Mormonova podporuje Bibliu a často objasňuje učenia Ježiša Krista. Napríklad knihy Marka a Lukáša v Biblii hovoria o Ježišovi rovnaké príbehy, ale môžete sa dozvedieť viac z čítania dvoch perspektív.

Kniha Mormonova a Biblia spolu obsahujú tisíce rokov inšpirácie, vedenia a poučenia. Ukazujú, že Boh miluje a vedie ľudí zo všetkých častí sveta. Štúdiom oboch kníh môžete lepšie porozumieť tomu, kto je Boh a čo pre vás chce.