Nasledovanie Ježiša Krista

Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je Spasiteľ sveta. Keď Ho budeme nasledovať, nájdeme v živote väčší pokoj a šťastie.

Ježiš je Syn Boží

Náš Nebeský Otec poslal Svojho Syna, Ježiša Krista, aby trpel za hriechy všetkých, ktorí budú žiť na tejto zemi, aby nám mohlo byť odpustené. Táto obeta v našom mene bola možná vďaka Ježišovej božskosti a Jeho dokonalému životu.

Ježiš bol majstrom učiteľom a služobníkom všetkých, ale bol ešte nekonečne viac. Keď sa opýtal apoštola Petra: „A vy za koho ma pokladáte?“ Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Matúš 16:15 – 16).

Ježiš nám dal dokonalý príklad, ktorý máme nasledovať

Ježiš prežil dokonalý život, aby nám ukázal cestu späť k nášmu Nebeskému Otcovi. Hoci nikdy nezhrešil, aj tak bol Ježiš pokrstený, aby ukázal Bohu Svoju poslušnosť a učil nás, že krst je požiadavkou pre všetkých.

Zistite, ako môžete byť pokrstení
Stretnutie s misionármi

Ježiš je tiež úžasným príkladom lásky. Počas Svojho života na zemi sa staral o chudobných, uzdravoval slepých (pozri Ján 9:1 – 7), nechal k Sebe prichádzať malé deti (pozri Matúš 19:13 – 14) a dokonca odpustil tým, ktorí Ho ukrižovali. Jeho láska je nekonečná a dostupná pre každého, kto ju potrebuje.

Ježiš nás učil, ako žiť a ako sa správať k ostatným

Vo veku iba 12 rokov Ježiša našli v chráme, ako vyučoval učencov (pozri Lukáš 2:46). Boli ohromení tým, koľko toho vedel. Ježiš sa stal najväčším učiteľom, ktorý kedy žil. Na výučbu dôležitých lekcií často používal podobenstvá alebo príbehy. Tieto podobenstvá boli o všedných ľuďoch a situáciách, vďaka ktorým boli ľahko pochopiteľné. Jeho príbehy sa stále dotýkajú našich sŕdc a motivujú nás, aby sme Ho nasledovali a slúžili druhým aj dnes.

Učenia Ježiša Krista

Robotníci na vinici

Ježiš učil, že všetci veriaci dostanú rovnakú odmenu v nebi, bez ohľadu na to, ako dlho bol každý človek verný (pozri Matúš 20:1 – 16).

Nemilosrdný sluha

Ježiš nás naučil dôležitú lekciu o odpustení, keď sa pýtal: „Či si sa nemal aj ty zmilovať nad svojím spolusluhom, ako som sa aj ja zmiloval nad tebou?“ (Matúš 18:33)

Milosrdný Samaritán

Ježiš povedal, že máme milovať svojho blížneho. Podobenstvo o dobrom Samaritánovi nás učí, že našimi blížnymi môže byť ktokoľvek, vrátane cudzích ľudí alebo nepriateľov (pozri Lukáš 10:25 – 37).

Márnotratný syn

Každý, kto sa obráti ku Kristovi, dostane Jeho milujúce prijatie bez ohľadu na to, čo urobil (pozri Lukáš 15:11 – 32)

Stratená ovca

Keď sme stratení alebo osamelí a obrátime sa k Ježišovi, nielenže nás privíta späť, ale bude sa radovať, ako hovorí pastier: „Radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu“ (Lukáš 15:1 – 6).

Kniha Mormonova tiež obsahuje mocné Spasiteľove učenia. Počas Svojej návštevy dávnych Amerík učil ľudí, ako sa modliť, ako byť pokornými a ako zaobchádzať s ich rodinami.

Prečítajte si Ježišovo učenie v Knihe Mormonovej
Požiadajte o bezplatný výtlačok

Ježiš trpel a zomrel za naše hriechy

Ježišovým poslaním pri príchode na zem bolo spasiť nás z našich hriechov. Bol ochotný trpieť a obetovať Samého Seba, aby zaplatil cenu za naše chyby, aby sme mohli činiť pokánie a aby nám za ne bolo odpustené.

V Getsemanskej záhrade Ježiš pocítil váhu každého hriechu a bolesti, ktorú ľudstvo pozná. Trpel za každú osobu, ktorá kedy žila, čo spôsobilo, že krvácal zo všetkých pórov Svojho tela (pozri Lukáš 22:44). Bol zatknutý, pľuli na Neho, bičovali Ho, a potom Ho ukrižovali na kríži. Aj keď bol Ježiš zabitý svojím vlastným ľudom, zvolal, aby sa Boh nad nimi zmiloval (pozri Lukáš 23:34).

Počas svojho života všetci robíme chyby a robíme veci, ktoré ľutujeme. Ak sa však modlíme k nášmu Nebeskému Otcovi o odpustenie a snažíme sa byť lepšími, môžeme sa znova stať čistými. Všetci sme dlžníkmi veľkej lásky nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, Ježiša Krista.

Ježiš bol vzkriesený, aby sme my mohli znova žiť

Tri dni po Svojej smrti Ježiš vstal z hrobu a zjavil sa mnohým zo Svojich priateľov a nasledovníkov. Bol prvým, kto bol vzkriesený. To znamená, že Jeho duch sa po smrti vrátil do Jeho dokonalého fyzického tela. Pretože Ježiš premohol smrť, jedného dňa budeme aj my všetci vzkriesení.

Príďte s nami uctievať Spasiteľa
Nájdite cirkev vo svojom okolí

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.