...
Je to možné vďaka Nemu
1:50

Môžeme konať lepšie a byť lepšími

...
Môžeme byť lepšími

Ako nám môže proces pokánia pomôcť byť lepšími?

...
Spoliehať sa na Spasiteľove uzmierenie

Ako vám spoliehanie sa na Kristove uzmierenie poáha lepšie spoznať Spasiteľa?

...
Očistení skrze pokánie

Ako môžete byť očistení skrze pokánie?

...
Rodina Fuovcov

Zistite, ako môžete zistiť sami pre seba, či Boh existuje.

Moderní proroci a apoštoli hovoria o zmene a pokání

Keď vás teda Ježiš požiada, aby ste činili „pokánie“, pozýva nás, aby sme zmenili svoju myseľ, svoje poznanie, svojho ducha – dokonca aj spôsob, akým dýchame. Žiada nás, aby sme zmenili spôsob, akým milujeme, myslíme, slúžime, trávime svoj čas, zaobchádzame so svojou manželkou, učíme naše deti a dokonca spôsob, akým sa staráme o naše telá. Nič nie je viac oslobodzujúce, viac zušľachťujúce alebo rozhodujúcejšie pre náš individuálny pokrok než je pravidelné, každodenné zameranie sa na pokánie. Pokánie nie je udalosť; je to proces. Je kľúčom k šťastiu a pokoju mysle. Keď sa spojí s vierou, pokánie otvára náš prístup k moci uzmierenia Ježiša Krista.

„Môžeme konať lepšie a byť lepšími“ Generálna konferencia, apríl 2019

Evanjelium Ježiša Krista nás vyzýva k zmene. „Čiňte pokánie“ je jeho najčastejším posolstvom a pokánie znamená vzdať sa všetkých našich činov – osobných, rodinných, etnických a národných – ktoré sú v rozpore s Božími prikázaniami. Účelom evanjelia je premeniť bežné tvory na nebeských občanov, čo si vyžaduje zmenu. …

Ježiš nám prikázal milovať jeden druhého a túto lásku ukazujeme tým, ako si navzájom slúžime. Tiež nám bolo prikázané milovať Boha a túto lásku preukazujeme neustálym pokáním a zachovávaním Jeho prikázaní (pozri Ján 14:15). A pokánie znamená viac ako vzdať sa našich hriechov. V najširšom zmysle si vyžaduje zmenu, vzdanie sa všetkých našich tradícií, ktoré sú v rozpore s Božími prikázaniami. Keď sa staneme plnými účastníkmi v kultúre evanjelia Ježiša Krista, stávajú sa z nás „spoluobčania svätých a domáci Boží“ (Efezským 2:19).

„Pokánie a zmena“, Generálna konferencia, október 2003

Väčšiu svätosť nezískame jednoducho len tým, že o ňu požiadame. Príde, keď budeme robiť to, čo je potrebné, aby nás mohol Boh zmeniť.

„Svätosť a plán šťastia“, Generálna konferencia, október 2019

Naša ochota činiť pokánie ukazuje našu vďačnosť za Boží dar a za Spasiteľovu lásku a Jeho obetovanie sa za nás. Prikázania a kňazské zmluvy vytvárajú test viery, poslušnosti a lásky k Bohu a Ježišovi Kristovi, dokonca čo je dôležitejšie, poskytujú nám príležitosť zakúsiť lásku od Boha a obdržať plnú mieru radosti v tomto živote aj v živote, ktorý príde. …

Pamätajte: nebesia nebudú naplnené tými, ktorí nikdy neurobili chyby, ale tými, ktorí si uvedomili, že sú mimo kurzu a ktorí napravili svoje cesty a vrátili sa späť do svetla pravdy evanjelia.

Čím viac si vážime slová prorokov a aplikujeme ich, tým lepšie spoznáme, keď sa budeme odkláňať z kurzu – dokonca aj keď to bude otázka iba niekoľkých stupňov.

„Otázka niekoľkých stupňov“ Generálna konferencia, apríl 2008

„Výzva k pokániu je málokedy hlasom napomenutia, je to skôr milujúce naliehanie otočiť sa a znova sa „obrátiť“ k Bohu. Milujúci Otec a Jeho Jednorodený Syn nás pozývajú, aby sme sa stali niečím viac než sme, aby sme dosiahli vyšší stupeň života, zmenili sa a pociťovali radosť z dodržiavania prikázaní. Ako učeníci Krista sa radujeme v požehnaní pokánia a radosti z odpustenia. Stávajú sa našou súčasťou, vytvárajúc spôsob, akým myslíme a cítime. …

Pre väčšinu je pokánie tiché a súkromné, dennodenné vyhľadávanie Pánovej pomoci k potrebným zmenám.

Pre väčšinu je pokánie viac cestou ako jednorazovou udalosťou. Nie je to ľahké. Zmena je náročná. Vyžaduje beh proti vetru, plávanie proti prúdu. Ježiš povedal: „Ak niekto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ Pokánie je odvrátenie sa od takých vecí ako nečestnosť, pýcha, hnev a nečisté myšlienky; a obrátenie sa k takým veciam ako sú láskavosť, nesebeckosť, trpezlivosť a duchovnosť. Je to opätovné „obrátenie“ sa k Bohu. …

Pokánie nás nielen mení, ale tiež požehnáva naše rodiny a tých, ktorých milujeme. So svojím čestným pokáním, v čase stanovenom Pánom, nás Pánovo otvorené náručie nielenže ovinie, ale vojde aj do životov našich detí a ďalších generácií. Pokánie vždy znamená, že pred nami leží veľké šťastie.

„Čiňte pokánie … aby som vás mohol uzdraviť“, Generálna konferencia október 2009

Zmena správania sa a návrat na „správnu cestu“ sú súčasťou pokánia, avšak iba súčasťou. Skutočné pokánie zahŕňa tiež obrátenie nášho srdca a vôle k Bohu a zrieknutie sa hriechu. Ako je to vysvetlené v Ezechielovi, činiť pokánie znamená odvrátiť sa od hriechu, konať právo a spravodlivosť, vrátiť zálohu a žiť podľa ustanovenia života a nepáchať neprávosti. …

Skutočné pokánie musí zahŕňať vieru v Pána Ježiša Krista, vieru, že On nás môže zmeniť, vieru, že nám môže odpustiť a vieru, že nám môže pomôcť vyvarovať sa ďalších chýb. Takáto viera činí Jeho uzmierenie v našom živote účinným. Keď „potom pochopíme“ a so Spasiteľovou pomocou „sa obrátime“, môžeme pocítiť nádej v Jeho zasľúbeniach a radosť z odpustenia. Bez Vykupiteľa sa prirodzená nádej a radosť vytratia a pokánie sa stáva len úbohou zmenou správania sa. Pokiaľ však uplatníme vieru v Neho, budeme obrátení k Jeho schopnosti a ochote odpúšťať hriech. …

Namiesto hľadania výhovoriek si zvoľme pokánie. Skrze pokánie môžeme prísť sami k sebe tak, ako márnotratný syn v podobenstve, a premýšľať o večnom význame svojich skutkov. Keď porozumieme tomu, ako naše hriechy môžu ovplyvniť naše večné šťastie, tak sa nielenže staneme skutočne kajúcnymi, ale tiež sa budeme snažiť o to, aby sme sa stali lepšími. …

Skutočnosť, že môžeme činiť pokánie je onou dobrou správou evanjelia! Vina môže byť „zotretá“. Môžeme byť naplnení radosťou, získať odpustenie hriechov a mať „pokoj svedomia“. Môžeme byť oslobodení od pocitov zúfalstva a od poroby hriechu. Môžeme byť naplnení podivuhodným svetlom Božím a už nebyť trýznení. Pokánie je nielen možné, ale vďaka nášmu Spasiteľovi tiež radostné.

„Pokánie – radostné rozhodnutie“, Generálna konferencia október 2016