Cirkev Ježiša Krista

Keď bol Ježiš na zemi, založil Svoju Cirkev, aby nám pomohol naučiť sa, ako sa vrátiť k Bohu. Rovnaká Cirkev existuje aj dnes.

Ježiš založil cirkev

Boh poslal Ježiša, aby nás nielen spasil z hriechu, ale aj aby založil cirkev. Keď Ježiš zomrel, zanechal viac ako len mocné kázania a učenia. Zanechal za Sebou apoštolov, prikázania a základnú cirkevnú organizáciu, ktorá mala požehnávať ostatných dlho po Jeho smrti. Spravodlivým mužom dal tiež kňazstvo, alebo moc a právomoc konať za Boha. Je to tá istá moc, ktorou uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, žehnal postihnutým a určoval vedúcich Svojej Cirkvi.

Cirkev odpadla

Ako Cirkev rástla, apoštoli čelili rastúcemu chaosu a nesúhlasu medzi veriacimi a tvrdej opozícii neveriacich. Apoštoli boli mučení a ľudia začali nesúhlasiť v základných bodoch Ježišových učení. Ľudia začali vytvárať rôzne iné cirkvi bez Božej právomoci. Tieto cirkvi sa od seba navzájom líšili a zblúdili od pôvodnej Cirkvi Ježiša Krista.

Výsledkom bolo, že kresťanstvo zažilo rozsiahle odpadlíctvo, alebo odvrátenie sa od zásad evanjelia. Skutočná Cirkev, ktorú založil Ježiš, sa už na zemi nenachádzala. Kňazská právomoc konať v mene Božom bola stratená, boli porušené čisté zásady a základné pravdy evanjelia boli rozptýlené medzi rôznymi cirkvami.

Zistite, ako Ježiš znovuzriadil Svoju Cirkev

Cirkev Ježiša Krista bola znovuzriadená

Boh a Ježiš po storočiach povolali nového proroka, Josepha Smitha, aby znovuzriadil Cirkev a všetky jej skutočné učenia.

Joseph vyrastal ako farmársky chlapec v Palmyre v New Yorku. Veľa cirkví a kazateľov súťažilo o konvertitov na tomto území. Joseph bol zmätený ohľadom toho, ku ktorej cirkvi by sa mal pripojiť, pretože všetci učili rôzne veci. Narazil v Biblii na verš, ktorý hovoril, aby sa opýtal Boha, ak má otázku a On odpovie.

Joseph sa rozhodol pomodliť. Odišiel na odľahlé miesto v lese a pokľakol. Pokorne sa pýtal Boha v modlitbe, ku ktorej cirkvi by sa mal pripojiť. Boh a Ježiš k nemu prišli vo videní. Neskôr Joseph opísal tento posvätný zážitok:

„Videl som stĺp svetla presne nad mojou hlavou, jasnejší ako slnko, ktorý sa pomaly približoval až spočinul na mne. … Keď svetlo spočívalo na mne, uvidel som dve postavy, ktorých žiara a nádhera sa vymykajú akémukoľvek popisu, stáť nado mnou vo vzduchu. Jedna z nich ku mne prehovorila, nazývajúc ma menom, a povedala, ukazujúc na druhú – Toto je Môj Milovaný Syn. Vypočuj Ho!“ (Joseph Smith – Životopis 1:16 – 17).

Boh Otec a Jeho Syn Ježiš Kristus povedali Josephovi, aby sa nepripojil k žiadnej z existujúcich cirkví. Povedali mu, že skrze neho Ježiš nakoniec znovuzriadi Svoju pôvodnú Cirkev. Joseph Smith sa mal stať prorokom, rovnako ako biblickí proroci za stara. Neskôr obdržal dôležitú kňazskú právomoc, ktorá bola stratená, a s ňou aj právomoc krstiť, uzdravovať chorých a povolávať apoštolov a iných vedúcich. Znovuzriadená Cirkev bola oficiálne zorganizovaná v roku 1830.

Ježiš Kristus dnes vedie Svoju Cirkev skrze prorokov

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je znovuzriadenou Cirkvou Ježiša Krista. Ježiš je skutočne na čele Svojej Cirkvi a vedie nás k Bohu prostredníctvom súčasného proroka.

Príďte s nami uctievať Spasiteľa Ježiša Krista! Budete požehnaní, keď budete študovať Jeho učenia v svätých písmach a počúvať to, čo hovorí Svojim prorokom a apoštolom v dnešnej dobe. Keď sa budete podieľať na službe druhým v Pánovej Cirkvi, budete cítiť Božiu lásku.

Všetci sú v cirkvi vítaní

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.

Rastie počet ľudí, ktorí odmietajú myšlienku organizovaného náboženstva a dávajú prednosť tomu, aby boli duchovne na svojej vlastnej ceste a snažili sa žiť dobrý život. Ľudia však potrebujú organizované náboženstvo aj individuálnu spiritualitu. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní poskytuje štruktúru a kňazskú právomoc nevyhnutnú pre splnenie všetkých Božích prikázaní, vrátane krstu a účasti na sviatosti (alebo prijímaní). V nedeľu by ste mali ísť do kostola a zároveň sa snažiť byť duchovní a slúžiť druhým počas celého týždňa.

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní bola oficiálne zorganizovaná vo Fayette v New Yorku v roku 1830. Prvým prezidentom Cirkvi bol Joseph Smith. Mal videnie Ježiša Krista a Boha Otca a bol povolaný ako prorok, aby znovuzriadil Cirkev Ježiša Krista. Prijal Božie kňazstvo, preložil Knihu Mormonovu a poslal misionárov, aby kázali evanjelium v celej Severnej Amerike a zámorí.

Ústredie Cirkvi sa presťahovalo do Ohia, Missouri a Illinois, aby unikli prenasledovaniu a našli miesto, kde sa môžu zhromaždiť jej členovia. V dôsledku podozrievavosti a miestnych politických konfliktov bol prorok Joseph Smith nezákonne uväznený v roku 1844 a zabitý davom.

Brigham Young sa stal ďalším prezidentom Cirkvi. Viedol Svätých cez planiny Spojených štátov na krytých vozoch do Skalnatých hôr v Utahu. Odvtedy cirkev dramaticky rástla po celom svete. Dnes je na celom svete viac ako 16 miliónov členov roztrúsených v 170 krajinách.

Prvým krokom je stretnutie s misionármi. Naučia vás základné body viery a praktiky Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Môžu tiež odpovedať na všetky vaše otázky týkajúce sa Cirkvi a informovať vás, čo sa od jej členov očakáva.

Mali by ste tiež začať navštevovať bohoslužby. Nájdete radosť z príslušnosti ku komunite ľudí, ktorí sa o seba navzájom starajú a snažia sa nasledovať príklad Ježiša Krista.

Keď budete pripravení vstúpiť do Cirkvi, môžete sa rozhodnúť, že budete pokrstení a stanete sa oficiálnym členom. Pokrstiť vás môžu misionári alebo niekto, koho ste spoznali v cirkvi.

Podobne ako Biblia má aj Kniha Mormonova veľa autorov. Je to zbierka denníkov a histórie, ktoré sa odovzdávali od jedného pisateľa k druhému v priebehu asi 1 000 rokov. Prvým autorom je prorok Nefi, ktorý opustil Jeruzalem so svojou rodinou v roku 600 pred Kristom a prišiel do Amerík. Nefi odovzdal záznam svojmu mladšiemu bratovi, ktorý ho potom dal svojmu synovi. Každý autor dal záznam vždy niekomu, komu dôveroval. Mormon je meno proroka, ktorý spojil všetky záznamy do jednej knihy. Preto sa tento záznam nazýva Kniha Mormonova.

V roku 1823 bol Joseph Smith privedený k týmto starodávnym záznamom a preložil ich mocou Božou.