Cirkev Ježiša Krista

Keď bol Ježiš na zemi, založil Svoju Cirkev, aby nám pomohol naučiť sa, ako sa vrátiť k Bohu. Rovnaká Cirkev existuje aj dnes.

Ježiš založil cirkev

Boh poslal Ježiša, aby nás nielen spasil z hriechu, ale aj aby založil cirkev. Keď Ježiš zomrel, zanechal viac ako len mocné kázania a učenia. Zanechal za Sebou apoštolov, prikázania a základnú cirkevnú organizáciu, ktorá mala požehnávať ostatných dlho po Jeho smrti. Spravodlivým mužom dal tiež kňazstvo, alebo moc a právomoc konať za Boha. Je to tá istá moc, ktorou uzdravoval chorých, kriesil mŕtvych, žehnal postihnutým a určoval vedúcich Svojej Cirkvi.

Cirkev odpadla

Ako Cirkev rástla, apoštoli čelili rastúcemu chaosu a nesúhlasu medzi veriacimi a tvrdej opozícii neveriacich. Apoštoli boli mučení a ľudia začali nesúhlasiť v základných bodoch Ježišových učení. Ľudia začali vytvárať rôzne iné cirkvi bez Božej právomoci. Tieto cirkvi sa od seba navzájom líšili a zblúdili od pôvodnej Cirkvi Ježiša Krista.

Výsledkom bolo, že kresťanstvo zažilo rozsiahle odpadlíctvo, alebo odvrátenie sa od zásad evanjelia. Skutočná Cirkev, ktorú založil Ježiš, sa už na zemi nenachádzala. Kňazská právomoc konať v mene Božom bola stratená, boli porušené čisté zásady a základné pravdy evanjelia boli rozptýlené medzi rôznymi cirkvami.

Zistite, ako Ježiš znovuzriadil Svoju Cirkev
Stretnutie s misionármi

Cirkev Ježiša Krista bola znovuzriadená

Boh a Ježiš po storočiach povolali nového proroka, Josepha Smitha, aby znovuzriadil Cirkev a všetky jej skutočné učenia.

Joseph vyrastal ako farmársky chlapec v Palmyre v New Yorku. Veľa cirkví a kazateľov súťažilo o konvertitov na tomto území. Joseph bol zmätený ohľadom toho, ku ktorej cirkvi by sa mal pripojiť, pretože všetci učili rôzne veci. Narazil v Biblii na verš, ktorý hovoril, aby sa opýtal Boha, ak má otázku a On odpovie.

Joseph sa rozhodol pomodliť. Odišiel na odľahlé miesto v lese a pokľakol. Pokorne sa pýtal Boha v modlitbe, ku ktorej cirkvi by sa mal pripojiť. Boh a Ježiš k nemu prišli vo videní. Neskôr Joseph opísal tento posvätný zážitok:

„Videl som stĺp svetla presne nad mojou hlavou, jasnejší ako slnko, ktorý sa pomaly približoval až spočinul na mne. … Keď svetlo spočívalo na mne, uvidel som dve postavy, ktorých žiara a nádhera sa vymykajú akémukoľvek popisu, stáť nado mnou vo vzduchu. Jedna z nich ku mne prehovorila, nazývajúc ma menom, a povedala, ukazujúc na druhú – Toto je Môj Milovaný Syn. Vypočuj Ho!“ (Joseph Smith – Životopis 1:16 – 17).

Boh Otec a Jeho Syn Ježiš Kristus povedali Josephovi, aby sa nepripojil k žiadnej z existujúcich cirkví. Povedali mu, že skrze neho Ježiš nakoniec znovuzriadi Svoju pôvodnú Cirkev. Joseph Smith sa mal stať prorokom, rovnako ako biblickí proroci za stara. Neskôr obdržal dôležitú kňazskú právomoc, ktorá bola stratená, a s ňou aj právomoc krstiť, uzdravovať chorých a povolávať apoštolov a iných vedúcich. Znovuzriadená Cirkev bola oficiálne zorganizovaná v roku 1830.

Ježiš Kristus dnes vedie Svoju Cirkev skrze prorokov

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je znovuzriadenou Cirkvou Ježiša Krista. Ježiš je skutočne na čele Svojej Cirkvi a vedie nás k Bohu prostredníctvom súčasného proroka.

Príďte s nami uctievať Spasiteľa Ježiša Krista! Budete požehnaní, keď budete študovať Jeho učenia v svätých písmach a počúvať to, čo hovorí Svojim prorokom a apoštolom v dnešnej dobe. Keď sa budete podieľať na službe druhým v Pánovej Cirkvi, budete cítiť Božiu lásku.

Všetci sú v cirkvi vítaní
Nájdite cirkev vo svojom okolí

Časté otázky

Ľudia majú veľa otázok o „mormonoch“, respektíve o členoch Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Kliknutím sem zobrazíte celý zoznam.